Algemene voorwaarden van Hartmediator

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
1. Hartmediator
1. de eenmanszaak Hartmediator, gevestigd en kantoorhoudende te 2645BD te Delfgauw aan Zuideindseweg 27;

2. Algemene Voorwaarden
1. deze algemene voorwaarden van Hartmediator;

3. Dienst
1. de dienst die door Hartmediator wordt verricht;

4. Intellectuele Eigendomsrechten
1. alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

5. Opdrachtgever
1. jij, de opdrachtgever en wederpartij van Hartmediator bij de Overeenkomst;

6. Overeenkomst
1. de overeenkomst van opdracht tussen Hartmediator en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

7. Partij(en)
1. Hartmediator en/of Opdrachtgever.

8. Schriftelijk
1. Per brief, e-mail, sms of contactformulier van de website van Hartmediator.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Hartmediator en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de

Diensten door deze andere partij.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Hartmediator een opdracht verstrekt, is Hartmediator pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Hartmediator niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Dienst
1. Hartmediator verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, mede omdat de resultaten te veel afhangen van factoren die Hartmediator niet kan beïnvloeden. Partijen kunnen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
2. Hartmediator zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Hartmediator het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Hartmediator. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
4. Hartmediator is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Hartmediator alle noodzakelijke gegevens (waaronder medicijngebruik, voormalige en/of huidige ziektes en overige relevante medische informatie) te verschaffen en medewerking te verlenen die Hartmediator nodig heeft om de Diensten te verrichten. Hartmediator mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Hartmediator is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.
2. Hartmediator en Opdrachtgever kunnen een behandeltraject overeenkomen. Een behandeltraject bevat meerdere sessies volgens een bepaalde op- en afbouw. Daar kunnen sessies tussen zitten die voor Opdrachtgever heel “zwaar” zijn. Dat heeft dan een reden binnen het traject. Een behandeltraject brengt de volgende verplichtingen voor Opdrachtgever met zich mee:
1. Opdrachtgever dient het behandeltraject geheel vooruit te betalen;
2. Opdrachtgever en Hartmediator plannen per maand het traject vooruit;
3. Opdrachtgever zegt commitment en therapietrouw toe, hoe “zwaar” een sessie of het traject ook uit blijkt te pakken;
4. Als Opdrachtgever een behandelsessie afzegt of niet verschijnt, spannen Opdrachtgever en Hartmediator zich tot het uiterste in om de sessie in te halen binnen een week na de afgezegde of niet bezochte sessie;
5. Per maand is de voorlaatste sessie een evaluatiesessie, die ook dient om data voor de komende maand af te spreken;
6. Opdrachtgever heeft een opzegtermijn van een maand, zodat Hartmediator het behandeltraject passend kan afronden.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst
1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
2. Het is Hartmediator toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Hartmediator is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Hartmediator in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Hartmediator zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hartmediator vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling
1. Hartmediator is gerechtigd om 100% vooruitbetaling te vragen van een behandeltraject en is niet tot restitutie verplicht als Opdrachtgever het traject niet afmaakt.
2. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
3. Opdrachtgever weet hierbij dat relatietherapie over het algemeen niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
4. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
5. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Hartmediator hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
6. Hartmediator is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Hartmediator zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Hartmediator een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
7. Hartmediator is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.
8. Buiten kantooruren (9.00 tot 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag) heeft Hartmediator het recht om €20,- excl. BTW per uur extra te rekenen voor haar diensten.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Hartmediator in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Hartmediator een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Hartmediator berusten, blijven bij Hartmediator.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Hartmediator is alleen aansprakelijk voor directe schade aan Opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Hartmediator. Hartmediator is dus niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
2. Hoewel Hartmediator doorlopend peilt wat het beste is voor de lichamelijke en psychische gezondheid van Opdrachtgever, of dat Opdrachtgever moet worden doorverwezen naar specialisten, is Hartmediator niet aansprakelijk voor psychische en/of lichamelijke schade en/of overlijden en/of de (gezondheidsgevolgen van) keuzes die Opdrachtgever wel of niet maakt.
3. Voor zover Hartmediator aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst
4. Hartmediator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht (een niet aan Hartmediator toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Hartmediator kan worden gevergd.
5. Opdrachtgever vrijwaart Hartmediator voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Hartmediator toerekenbaar is.

Artikel 10. Vertrouwelijke Informatie
1. Hartmediator en Opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij de informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
2. Opdrachtgever geeft Hartmediator toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan Opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Hartmediator geen vertrouwelijke informatie openbaart.
3. Hartmediator gaat daarnaast zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens van opdrachtgever en deelt deze alleen met derden als en in hoeverre dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Naast deze algemene voorwaarden verstrekt Hartmediator aan Opdrachtgever een aparte privacyverklaring.

Artikel 11. Varia
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Hartmediator aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
3. Een dienst van Hartmediator is persoonsgebonden en hoeft niet voor anderen te werken.
4. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van een sessie of opdracht schriftelijk aan Hartmediator te worden gemeld, daarna wordt Opdrachtgever geacht de dienst volledig te hebben aanvaard.
5. Opdrachtgever dient Hartmediator een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.
6. Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
7. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hartmediator gevestigd is.